24
September
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

VELUXs 6. Dagslys Symposium:

Dagslys i arkitektur – for helse og velvære

Nye ideer, verktøy og metoderfor å designe bygninger som fremmer helse og velvære ble utviklet på VELUXs 6.Dagslys Symposium holdt i London 2-3 september i år. I to dager diskuterteforskere, arkitekter, ingeniører og representanter for byggebransjen hvordan dagslyskan påvirke dagens 24/7 baserte samfunn.


Som designereburde vi fokusere på å skape mental velvære for menneskene heller enn bygningerfor å forebygge sykdom. For å kunne oppnå dette er dagslys en viktig faktor,sier professor Koen Steemers fra Cambridge University i sin åpningstale underDagslys Symposiet 2015. Han introduserte her sitt nye konsept”nudge-architecture” som er basert på at bygningen aktivt oppfordrer menneskertil å knytte kontakter, være aktive og lære for å oppnå bedre helse og velvære.

Christoph Reinhart,fra MIT Sustainable Design Lab, mener det må aktiv handling til for å fåmennesker ut og mer dagslys inn. Han utvider perspektivet på dagslys i enkeltbygninger til også å inkludere dagslys som en driver for endring, helse ogvelvære i tette urbane områder.

Det å designe byggmed dagslys som fremmer helse og velvære gikk igjen som en rød tråd gjennomalle de 35 foredragene holdt på Symposiet, som hadde over 350 deltakere frahele verden.

- Forskning pådagslys er i en modningsfase. Symposiet har vist hvor mye kunnskap og innsiktsom finnes, og hvordan dette vil være med på å utvikle nye løsninger somkombinerer klassisk design med moderne teknologi for å fremme helse og velværei et byggs miljø, sier Michael K. Rasmussen, CMO i VELUX Gruppen.

David Nelson, sjeffor designavdelingen i Foster+Partners, viste, gjennom firmaets imponerendeglobal portefølje av design, de allsidige mulighetene som finnes til å designemed dagslys i fokus. Andre eksempel fra Kina, USA og Europa viser at fokuset pådagslys som et nøkkelområde for å bygge bærekraftige bygg er en global trend.

Å bli eksponert for dagslys er som dop, det endrernoe i kroppen din
Et tema som kom oppved flere anledninger under symposiet var hvordan design med fokus på dagslys kanbidra til å gi naturlig dagslys og følge årstidenes utvikling for menneskenesom tilbringer mer enn 90% av tiden sin innendørs i ulike bygninger.

Gjennom sitttankevekkende innlegg ”First – do no harm” tok Deborah Burnett fra BenyaBurnett, USA, til orde for et tettere samarbeid mellom designere og leger for åsørge for at de løsningen som foreslås for å slippe til mer dagslys faktisk ergunstige for menneskers helse.

Mer spesifikt har symposietsett på hvordan dagslys kan bidra til raskere rekreasjon på sykehus og fremmelæring hos elever på skolen.

Et behov for nye reguleringer
Det å få velviljefra byggherrer og designere er et viktig skritt mot å oppnå mer helsevennligebygg, men lovgivere og lovgivning spiller den viktigste rollen i å faktisk fåigangsatt en slik ny praksis. Beregning og regulering av dagslys var derforhovedtemaet for den andre dagen av symposiet.

Nye metoder for åvurdere dagslysets ytelse som linker sammen bygg lokasjon, orientering ogsesongdata må etableres. Samt at nye metoder for å fremstille dataen som erenkle for beslutningstakere å bruke og forstå må også etableres, sier BernardPaule fra Estia i Sweits.

Den internasjonalanerkjente artisten Olafur Eliasson rundet av symposiet med å presenterehøydepunktene i sitt arbeid og introduserte vinneren av the Natural LightInternational Design Competition, Mariana Arando og Luca Fondello fraArgentina. Navnet på deres prisvinnende konsept med solcelle lamper er  “Link it up” og skal samle og koble sammenmennesker som lever i områder utenfor energinettverket ved å gi lys.

Det 6. VELUX Dagslys Symposiet ble  arrangert i det FNog Unesco har proklamert som det internasjonale året for lys 2015. Under sin åpningstaleden første dagen av symposiet la John Dudley, opphavsmannen bak og styreleder ithe Year of Light, vekt på viktigheten av å fremme en offentlig og politiskforståelse for lysets sentrale rolle i dagens moderne samfunn.

For mer informasjon fra the Daylight Site klikk pålinken her.

Fakta om Dagslys Symposiet 2015

Det 6. VELUX DagslysSymposiet fant sted 2-3 september 2015 på Tobacco Dock i London.

Temaet for det 6.symposiet var ” Dagslys som en driver for ending” og fokuserte spesifikt påutfordringene ved dagens 24/7 baserte samfunn.

35 forskere ogvitenskapsmenn presenterte ledende kunnskap på Symposiet. En full oversikt overalle foredragsholdere finnes på thedaylightsite.com.

Symposiet er åpentfor forskere, akademikere, lærere, lovgivere, media og andre interessenterinnen områdene dagslysforskning og design som fremmer dagslys.

Det 6. VELUX DagslysSymposiet er en del av programmet det internasjonal året for lys (theInternational Year of Light – IYL). IYL blir fremmet av FNs generalforsamlingog skal bidra til økt den globale bevisstheten om hvordan lys bidrar tilbærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger på globale utfordringer innen energi,utdannelse og helse. VELUX er en av sponsorene til IYL.

Scenen har blittsatt gjennom de tidligere holde dagslys symposiene, disse har vært i Budapest i2005, Bilbao i 2007, Rotterdam i 2009, Lausanne i 2011 og København i 2013. Dissehar samlet deltakere fra ulike felt som til vanlig ikke møtes på konferanser.

Symposiet haretablert seg som en internasjonalt anerkjent møteplass for forskning pådagslys, dagslys praksis og politikk innen feltet.
 

Om VELUX Gruppen

VELUX Gruppen skaper bedre bygninger med dagslys og frisk luft gjennem taket. Produktporteføljen består av et bredt sortiment av takvinduer og vinduer for flate tak. I tillegg tilbyr VELUX Gruppen ulike typer solskjerming og dekorasjon, rulleskodder, innbygningsprodukter og produkter til fjernbetjening. VELUX Gruppen som har produksjonsselskaper i 11 land og salgsselskaper i nesten 40 land, eier globalt et av de sterkeste brands i byggevareindustrien og selger sine produkter i nesten hele verden. Det er ca 10.000 ansatte, derav 15 i Norge. VELUX Gruppen har hovedkontor i Hørsholm nord for København og produkssjon-, administrasjon- og utviklingsavdelinger fordelt i hele Danmark. VELUX Gruppen er eid av VKR Holding A/S, et fonds- og familieeid aksjeselskap. Du kan lese mere på velux.no.